Wijkvereniging Hoogvonderen, voortaan: Wijkteam Hoogvonderen, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wijkteam Hoogvonderen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat:
• Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt; de doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Dat wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop zullen wijzen als dat nodig is en deze respecteren.
Als Vereniging/Wijkteam Hoogvonderen zijn wij verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de voor u liggende verklaring of in algemenere zin vragen heeft over (de bescherming van) uw persoonsgegevens of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

 

 

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens worden door Wijkteam Hoogvonderen verwerkt/verzameld ten behoeve van de volgende doelstelling:
– Communicatie over de wijkzaken, aankondigingen en/of uitnodigingen.
Grondslag hiervoor is:
– U bent op een of andere manier betrokken bij wat in de wijk gebeurt.

Voor de bovenstaande doelstelling kan (let wel: indien nodig, anders niet,) Wijkteam Hoogvonderen de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam, – Tussenvoegsel, – Achternaam, – Woonadres, – Postcode, – Telefoonnummer, – E-mailadres.

BEWAARTERMIJN
Wijkteam Hoogvonderen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers- overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
– Binnen de EU:  wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
– Minderjarigen: wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
• Alle personen die namens Wijkteam Hoogvonderen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Hoogvonderen en de AVG

KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VRAGEN
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op: wijkteamhoogvonderen@gmail.com